Interview met de landschapsarchitect van Sluishuis, Louise Mould - Sluishuis

Interview met de landschapsarchitect van Sluishuis, Louise Mould

The creation of a stunning landscape design

Sluishuis’ design breathes light, air and space. Besides 442 homes, an extensive water landscape will be created. There will be islands for sunbathing, a 400-metre-long pier and a water park with mooring places for sloops and sailing boats. Many of the facilities in and around the residential building are also accessible for those living in the immediate vicinity. As a result, Sluishuis, in addition to being a great place to live, will be one of Amsterdam’s new waterfront hotspots. Landscape architect Louise Mould (32) of the Bjarke Ingels Group is fulfilling the city’s wishes for more greenery and linking private and public space.

 

 

Design sustainable, smarter and safer cities

“Five years ago I moved from my hometown Sydney to Copenhagen. Since 3.5 years I work for the Bjarke Ingels Group (BIG). BIG is a multi disciplinary office where Architects, Landscape Architects, engineers, sustainability experts and product designers work side by side each day. This in-house collaboration is incredibly exciting to be part of and contributes to the outside-the-box thinking BIG is known for. In the Landscape team we approach every project as an opportunity to use nature-based solutions for social and technological integration, community building, ecology preservation, biophilia and biodiversity enhancement to design sustainable, smarter and safer cities.”

 

Sluisluis’ façade reflects the light never the same

“I think the Sluishuis building is quite stunning. Each visit I have watched the building and jetties evolve. The light catches the façade differently every time I have been there, always reacting to the weather and time of day. The scale is impressive yet in the internal courtyard it is comfortable and familiar, with stunning views opening toward the water and floating islands. It is exciting that the public is also invited into the development to enjoy the building and floating islands.”

 

A new experience alongside water for Amsterdam

“The connection to water is incredibly special on this project. We have considered the water part of the landscape, inviting it into the courtyard and creating islands for people and birds. People can dangle their legs in the water and launch kayaks while birds have an island dedicated to them providing a safe place to rest and contribute to the surrounding ecology. It is allowing the residents and the public to experience the building but also it provides new experiences alongside water for Amsterdam.”

 

 

Learning from the Dutch dune landscapes

“Sustainability and climate have long been a part of the Landscape Architects’ vernacular. We are always thinking about how our landscapes respond to the environment and try where possible to re-use and design for resiliency. In Sluishuis we are dealing with a harsh climate. It is exposed to wind and changing water levels. For our planting palette we looked to Dutch dune landscapes, like in national parks Nieuw Land and Zuid Kennemerland. By selecting local species from similar climates we expect the planting to thrive and contribute to local biodiversity. We plant small trees and shrubs in strategic locations to help buffer wind, so visitors and residents can enjoy the spaces. We are also designing to ever-changing water levels so it was important to us while designing the water program that we looked to a floating system rather than a fixed system to ensure the jetties and islands are accessible forever.”

 

The Dutch are water experts

“I have been fortunate enough to work around the world from Australia to Asia, the Middle East and Europe. Of course, the Dutch are experts when it comes to water, both how to work alongside and manage it. I am always drawn to places where water becomes a part of the identity or experience.  Amsterdam, like Sydney (where I am from) and Copenhagen (where I live) also have this connection to water. It is part of the city fabric and circulation, but also a magnet for public life.”

 

The perfect spot

It is always exciting how the design will turn out.  Every project is different and every project evolves over the years as it is designed and built. Nothing is predictable. Each space will change over time, as the plants grow, but also as the residents find their favorite spots. For me, the Sluishuis landscape is a  succes when people enjoy spending time outside. That perfect spot where the sun shines in your face while you read a book or where the breeze from the water cools the air on a hot day as you walk along the jetties.

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Het ontstaan van een schitterend landschapsontwerp

Het ontwerp van Sluishuis ademt licht, lucht en ruimte. Naast 442 woningen komt er een uitgestrekt waterlandschap. Eilanden om te zonnen, een 400 meter lange pier en een waterpark met aanlegplaatsen voor sloepen en zeilboten. Een deel van de voorzieningen in en om het woongebouw zijn ook toegankelijk voor de direct omwonenden. Zo wordt Sluishuis, naast een fijne plek om te wonen, een van de nieuwe hotspots van Amsterdam aan het water. Landschapsarchitect Louise Mould (32) van de Bjarke Ingels Group geeft hiermee invulling aan de wensen van de stad voor meer groen en het verbinden van private en publieke ruimte.

 

Ontwerp duurzame, slimmere en veiligere steden

“Vijf jaar geleden verhuisde ik van mijn geboortestad Sydney naar Kopenhagen. Sinds 3,5 jaar werk ik voor de Bjarke Ingels Group (BIG). BIG is een multidisciplinair kantoor waar architecten, landschapsarchitecten, ingenieurs, duurzaamheidsexperts en productontwerpers elke dag zij aan zij werken. Deze in-house samenwerking is ongelooflijk boeiend om deel van uit te maken en draagt bij tot het ‘outside-the-box’ denken waar BIG om bekend staat. In het ‘Landscape’-team benaderen we elk project als een kans om natuurlijke oplossingen te gebruiken voor sociale en technologische integratie, gemeenschapsvorming, ecologiebehoud, biofilie en biodiversiteitversterking om duurzame, slimmere en veiligere steden te ontwerpen.”

 

De gevel van Sluisluis reflecteert het licht altijd anders

“Ik vind het Sluishuis prachtig. Bij elk bezoek heb ik het gebouw en de steigers zien evolueren. Het licht valt elke keer anders op de gevel, afhankelijk van het weer en het tijdstip van de dag. De schaal is indrukwekkend, maar op de binnenplaats is het knus en heb je een prachtig uitzicht op het water en de drijvende eilanden. Het is fantastisch dat omwonenden ook welkom zijn om te genieten van het gebouw en de drijvende eilanden.”

 

Een nieuwe ervaring aan het water voor Amsterdam

“De verbinding met het water is ongelooflijk bijzonder bij dit project. We hebben het water beschouwd als onderdeel van het landschap. We hebben het opgenomen in het ontwerp van de binnentuin en gebruikt voor het creëren van eilanden voor mensen en vogels. Bewoners kunnen straks met hun benen in het water bungelen en kajaks te water laten. Voor vogels is er een eiland waar ze veilig kunnen uitrusten. Dit draagt bij aan de omringende ecologie. Het stelt de bewoners en het publiek in staat om het gebouw te ervaren, maar het biedt ook een nieuwe waterervaring voor Amsterdam.”

 

 

Leren van de Nederlandse duinlandschappen

“Duurzaamheid en klimaat maken al lang deel uit van de het gedachtegoed van de Landschapsarchitecten. We denken altijd na over hoe onze landschappen reageren op de omgeving en proberen waar mogelijk te hergebruiken en te ontwerpen voor veerkracht. In Sluishuis hebben we te maken met een ruw klimaat. Het waterlandschap wordt blootgesteld aan wind en wisselende waterstanden. Voor ons beplantingspalet hebben we gekeken naar Nederlandse duinlandschappen, zoals in de nationale parken Nieuw Land en Zuid Kennemerland. Door lokale soorten uit te kiezen verwachten we dat de beplanting goed gedijt en bijdraagt aan de lokale biodiversiteit. Op strategische plekken planten we kleine bomen en struiken om de wind te bufferen, zodat bewoners van de ruimte kunnen genieten. We ontwerpen ook voor steeds veranderende waterniveaus, dus het was belangrijk  om bij het ontwerpen van het waterprogramma te kijken naar een drijvend systeem in plaats van een vast systeem. Zo zorgen we ervoor dat de steigers en eilanden voor altijd toegankelijk zijn.”

 

Nederlanders zijn experts op het gebied van water

“Ik heb het geluk gehad om over de hele wereld te werken, van Australië tot Azië, het Midden-Oosten en Europa. Natuurlijk zijn de Nederlanders experts op het gebied van water, zowel het werken met als het beheren van water. Ik voel me altijd aangetrokken tot plaatsen waar water een belangrijk deel van de woonervaring is. Amsterdam heeft net als Sydney (waar ik vandaan kom) en Kopenhagen (waar ik woon) deze band met water. Het is onderdeel van de stad, maar ook een magneet voor het openbare leven.”

 

Die perfecte plek

“Het is altijd spannend hoe het ontwerp zal uitpakken. Elk project is anders en niets is voorspelbaar. Elke ruimte zal in de loop van de tijd veranderen, doordat de beplanting groeit, maar ook doordat de bewoners hun favoriete plekjes vinden. Voor mij is het Sluishuislandschap een succes als mensen graag buiten zijn. Als ze straks genieten van die perfecte plek waar de zon in je gezicht schijnt terwijl je een boek leest. Of waar het briesje van het water op een warme dag de lucht verkoelt als je over de steigers loopt.”


 

 

Toon interesse